Home » България » Отказваме се от носене на маска и тестване за COVID – с декларация?
Отказваме се от носене на маска и тестване за COVID – с декларация?

Отказваме се от носене на маска и тестване за COVID – с декларация?

Декларация, с която можем да обявим, че се отказваме да носим защитна маска на лицето, както и да се тестваме за COVID-19 се появи в социалната мрежа.

Авторката е публикувала текст, според който можем да се противоположим на мерките въведени в държавата ни във връзка с разпространението на вируса. Там тя се позовава на законовите норми, след като се конултирала с юрист.

Много от коментиращите се питат, при този отказ ще последва ли такъв и за лечение?

Дали обаче подобен документ наистина би могъл да ни предостави „свобода“ от спазване на изискванията? И издържан ли е законово?

„Този документ има ли стойност или просто изразява желанието на някой?‘, пита един от коментиращите.

„Цитирам юрист, на когото го пратих: “Ако има дела в съда, всички ще паднат като при предходните заповеди”, е отговорът на авторката.

“Явно повечето плоскоземци забравиха, че сме в извънредно положение. И като такова заповедите имат стойност на закон. И в конституцията е записано точно и ясно какво значи извънредно положение и как едни точки и членове отпадат, когато са заместени от други заповеди по време на извънредно положение. Аман от тъпоъгълни к@пути под път и над път дето ръсят мозък в тези трудни времена.

Ако бяха толкова умни, трябваше да скачат когато се взе единодушно решение от политиците да се въведе това “положение”. Но тогава много малко хора имаха познанието до какво може да доведе въвеждането на инзвънредно положение в държавата”, коментира Любомир Симеонов.

Ето и образец за декларацията:

Отказ от носене на маска и тестване за covid-19:

Долуподписаният:
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
във връзка с пандемията от covid-19, заявявам отказа си върху мен да се извършват медицински интервенции, включително носене на маска и вземане на проба за тест за covid-19, без моето изречно писмено информирано съгласие! Евентуалното по-късно тестване и поставяне на маска, ще бъде обсъдено и решено съвместно с личния лекар.

Желанието ми е съобразено със следните закони и нормативни актове:

1. Закон за здравето:
Чл. 87. (1) Медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента.
Чл. 90 (1) Пациентът, съответно негов родител, настойник или попечител или лицето по чл. 162, ал. 3, може да откаже по всяко време предложената медицинска помощ или продължаването на започнатата медицинска дейност.

Вземането на проба и поставянето на маска е „медицинска дейност“ по смисъла на чл. 87 от Закона за здравето и спада към “други диагностични и терапевтични методи” по смисъла на чл. 89, както и съгласно определението в §1 т. 3 от Допълнителните разпоредби. От това следва, че преди вземането на проба, трябва да ни бъде предоставено информирано съгласие в писмена форма, което съгласие, съгласно чл. 90 от същия закон, може да бъде оттеглено по всяко време.
Чл. 63. (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.)
(9) Държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на мерките по ал. 4 и 7, като средствата за осъществяването им се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети.

2. Конституция на Република България, Проект: 654-01-58/20.04.2016 г:
Глава първа. ОГРАНИЧАВАНЕ НОСЕНЕТО НА ОБЛЕКЛО, ПРИКРИВАЩО ИЛИ СКРИВАЩО ЛИЦЕТО
Чл. 1. Този закон урежда ограничаването на носенето на облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето.
Чл. 2. (1) На публични места на територията на Република България не се допуска носенето на облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето.
(2) Публично място по смисъла на ал. 1 е всяко обществено достъпно място на територията на Република България.

Чл. 3. Разпоредбата на чл. 2, ал. 1 не се прилага:
1. ако носенето на облеклото се налага:
а) по здравословни причини;
б) от характера на упражняваната професия;
в) в рамките на спортни, културни, образователни или други подобни прояви, когато се носи от участниците в тях и е с временен характер;
2. в молитвените домове на регистрираните вероизповедания;
3. когато със закон е установено друго.

Чл. 4. (1) Облекло, прикриващо или скриващо лицето, са плътни или полупрозрачни дрехи, покривала, наметала, мрежести платки, маски или други подобни елементи, които прикриват частично или скриват напълно лицето.
(2) Лицето е прикрито частично при носенето на облекло, с което са закрити устата, носът или очите.
(3) Лицето е скрито напълно при носенето на облекло за цялостно закриване на лицето.

Тази ми позиция се подкрепя и от следните международни нормативни актове:

3. Конвенция за защита правата на човека и човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината (ратифицирана от Р. България и със статут на закон):
Чл. 2. Интересът и благото на човека имат преимущество над интереса на обществото или този на науката.
Чл.5. Всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице. Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове. Заинтересованото лице може свободно да оттегли съгласието си във всеки момент.

Чл.6 т.2. Когато според закона непълнолетно лице е неспособно да даде съгласието си за дадена интервенция, тя не може да бъде извършена без разрешението на посочения от закона негов представител, власт, лице или инстанция….
Според чл. 5 ал. 4 от Конституцията на Р. Бъгария, влезлите в сила международни актове имат предимство пред тези норми на вътрешното право, които им противоречат.

4. Универсална декларация за биоетика и човешки права на ЮНЕСКО:
Чл. 6. ал. 1 Всички превантивни, диагностични и терапевтични медицински интервенции се извършват само с предваритено свободно дадено информирано съгласие на лицето, основано на адекватна информация. Съгласието може да се оттегли по всяко време и по всякаква причина, без негативни последици за лицето и без предразсъдъци към него.

Чл. 5. Свободата на лицата да вземат сами решения и да носят отговорност за тези решения, зачитайки свободата на другите, трябва да се уважава.
България като член на ЮНЕСКО е длъжна да вземе предвид тази Декларация.
Поради гореизброените факти ОТКАЗВАМ да нося маска и бъда тестван за covid-19.

Това са и част от коментарите:

Твоят коментар

About Цветан Славчев

Коментари

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.