Home » България » Какво да правите, ако не Ви допуснат или Ви отстранят от работа заради липса на зелен сертификат
Какво да правите ако не Ви допуснат или Ви отстранят от работа заради липса на зелен сертификат

Какво да правите, ако не Ви допуснат или Ви отстранят от работа заради липса на зелен сертификат

Какво да правите, ако не Ви допуснат или Ви отстранят от работа заради липса на зелен сертификат:

Кодекс на труда:

Отстраняване от работа:

Чл. 199. (1) Работодателят или непосредственият ръководител може да отстрани временно от работа работник или служител, който се явява в състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения, употребява през работно време алкохол или друго силно упойващо средство.

(2) Отстраняването продължава, докато работникът или служителят възстанови годността си да изпълнява определената му работа.

(3) През времето, докато трае отстраняването, работникът или служителят не получава трудово възнаграждение.

Временното отстраняване от работа на работника или служителя представлява забрана, наложена му от работодателя или непосредствения ръководител, да продължи да изпълнява трудовите си задължения за определен период от време. През това време трудовото правоотношение се запазва. Мярката по чл. 199 от КТ не представлява дисциплинарно наказание, поради което няма пречка тя да се кумилира с налагането на дисциплинарно наказание, ако деянието представлява нарушение на трудовата дисциплина по чл. 187 от КТ.

Отстраненият може да оспори действията, основани на чл. 199, ал. 1 от КТ по съдебен ред и да претендира отмяна на мярката, както и обезщетение по чл. 214 от КТ.

Чл. 214. Работник или служител, който е бил незаконно отстранен от работа от работодателя или от непосредствения ръководител, има право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето на незаконното отстраняване. Обезщетението се дължи солидарно от работодателя и виновните длъжностни лица.

Недопускане до работа:

Обезщетение при недопускане на работа

Чл. 213. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г.) (1) При незаконно недопускане на работник или служител, с когото е създадено трудово правоотношение по реда на глава пета, да постъпи на работа работодателят и виновните длъжностни лица дължат солидарно на работника или служителя брутното трудово възнаграждение за съответната длъжност от деня на явяването, за да постъпи на работа, до неговото действително допускане на работа.

(2) Работодателят и виновните длъжностни лица солидарно дължат обезщетение на работника или служителя, когато незаконно не са допуснали на работа през времето, докато трае изпълнението на трудовото правоотношение. Това обезщетение е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето на незаконното недопускане на работа.

Заповедта по чл. 199 от КТ, тоест отстраняването от работа /дори да не е с писмена заповед/, не води до уволнение, незаконосъобразността на такава заповед , произтичаща от липса на основания за издаването й се свързва с други правни последици – обезщетение по чл. 214 от КТ.

Какво да правите, ако работодателят Ви отстрани или не Ви допусне до работа, заради това, че нямате зелен сертификат и отказвате да се тествате:

Поискайте писмена заповед, с която работодателят да Ви задължава да представите подобен сертификат за предприятието. Поискайте писмена заповед за недопускането или отстраняването Ви от работа. Ако не получите такава, пуснете заявление до деловодството /с екземпляр и за Вас с входящ номер/, че сте се явили на работа на тази дата, в колко часа и че не са Ви допуснали или са Ви отстранили от работа. Ако откажат да приемат заявлението, изпратете го с куриер с обратна разписка. Добре е да имате и свидетели.

Важно е всеки ден в началото на работния ден да се явявате на работното си място и да уведомявате работодателя, че сте се явили. Ако Ви връчи заповед за уволнение, вземете я и я подпишете и незабавно потърсете правна помощ и обжалвайте в съда.

Адв. Елена Гунчева

Твоят коментар

About 365Novini

Коментари

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.